ETHYL 4-NITROBENZOATE

CAS NO: 100-12-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Molecular Weight: 151.16

Synonyms


AKOS B029802

P-NITROETHYLBENZENE

P-ETHYLNITROBENZENE

RARECHEM AL BI 0193

p-Nitrophenylethane

4-ETHYLNITROBENZENE

4-NITRO-ETHYLBENZENE

1-Ethyl-4-nitrobenzol

1-ethyl-4-nitro-benzen

1-ETHYL-4-NITROBENZENE

+ View More / Less

Chemical Properties


mp :

55-59 °C(lit.)

bp :

245-246 °C

fp :

117 °C

density :

1.118

refractiveIndex :

1.5445-1.5465